ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติงานปูน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานปูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายนิพนธ์ ซาสำโรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,10:56  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ที่ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวณีย์ อุตสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2561,22:51  อ่าน 933 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนภัส ประสมทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,08:52  อ่าน 957 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ชุด ทันโลกสื่อสารหมุนตามเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช อินทรกำแหง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,15:26  อ่าน 794 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,15:17  อ่าน 780 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22102 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,11:47  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,13:23  อ่าน 749 ครั้ง
รายละเอียด..