ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้ชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,16:08  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยศักดิ์ ศิลป์บุญประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2565,16:19  อ่าน 1862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ของผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยศักดิ์ ศิลป์บุญประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2565,16:18  อ่าน 1797 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติงานปูน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานปูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายนิพนธ์ ซาสำโรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,10:56  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ที่ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวณีย์ อุตสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2561,22:51  อ่าน 1519 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนภัส ประสมทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,08:52  อ่าน 1248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22102 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,11:47  อ่าน 1079 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,13:23  อ่าน 1132 ครั้ง
รายละเอียด..