ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียน
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ฝ่ายวิชาการ