กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเสาวณีย์ อุตสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย