กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายไกยสิทธิ์ เดชพละ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวณีย์ อุตสังข์
ครู คศ.2