กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวณีย์ อุตสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย