คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกพล พึ่งเงิน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :