คณะผู้บริหาร

นายสุริยศักดิ์ ศิลป์บุญประกอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภิญโญ แก้วชูทอง
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ ซาสำโรง
ครู คศ.4

นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
ครู คศ.3

นายนิกรม หมอจิตร
ครู คศ.3