กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกภพ แป้นขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประเสริฐ กลอนครบุรี
ครู คศ.3