กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกภพ แป้นขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประเสริฐ กลอนครบุรี
ครู คศ.3