กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงนภัส ประสมทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสยามล ยานิพันธ์
ครู คศ.1