กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงนภัส ประสมทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสยามล ยานิพันธ์
ครู คศ.2