กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนิกรม หมอจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยชนก แก้วอำไพ
ครู คศ.3

นายสุชาติ พรมสุรินทร์
ครู คศ.1