กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิกรม หมอจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยชนก แก้วอำไพ
ครู คศ.3

นายสุชาติ พรมสุรินทร์
ครู คศ.1