ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561