คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิมลกิจจาทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ธนภัทร ฉนทธมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญพา พายผักแว่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย องอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย มวลเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เกษรครบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย หมอกครบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ ถิ่นเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ หมู่เกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร เชิงกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนก เชิงกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิ พึ่งกิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ แก้วชูทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ