กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนิพนธ์ ซาสำโรง
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรพร เดชะเวทย์วิเศษ
ครู คศ.3

นางอรุนณี กินกิ่ง
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ พันโคกกรวด
ครู คศ.3