กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิพนธ์ ซาสำโรง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีรพร เดชะเวทย์วิเศษ
ครู คศ.2

นางอรุนณี กินกิ่ง
ครู คศ.2

นางสาวนงนุช อินทรกำแหง
ครู คศ.2

นายคมกิต ตระการไทย
ครู คศ.1