กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจรุณ แฝงกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลวรรณ วิพรรณะ
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ภูมิไธสง
ครู คศ.1

นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อย
ครู คศ.1