กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรุฯ แฝงกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ วิพรรณะ
ครู คศ.1

นางสาววิภา สระแก้ว
ครู คศ.1