กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรุณ แฝงกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ วิพรรณะ
ครู คศ.1