กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลวรรณ วิพรรณะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจรุณ แฝงกระโทก
ครู คศ.3

นางสาวนงนุช อินทรกำแหง
ครู คศ.3

นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อย
ครู คศ.1