กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ