กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภิญโญ แก้วชูทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
ครู คศ.3