กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภิญโญ แก้วชูทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
ครู คศ.3