พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


      1.  พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      2.  ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

      3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน