สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
 
ความหมายของสัญลักษณ์

                ท่านท้าวสุรนารี  วีรสตรีของไทยอันเป็นที่ศรัทธาและเคารพนับถือของชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยแผ่รัศมีปกปักรักษาคุ้มครองครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม  ให้อยู่เย็นเป็นสุข  มีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรตลอดไป

                ในวงกลมมีอักษรย่อ  บญ.พ.  ได้แก่  โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

                วงกลมรอบนอกเป็นคติธรรมประจำโรงเรียน  คือ  วิริเยน  ทุกขมเจติ  หมายถึง  คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

                ต้นโพธิ์  หมายถึง  ความเจริญงอกงามของนักเรียนที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทย  และการมีสัมมาคารวะต่อผู้มีพระคุณ

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

                ดอกทานตะวัน  หมายถึง  ความเจริญของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม  ซึ่งมีความก้าวหน้าและเบ่งบานประดุจดอกทานตะวัน

 

สีของโรงเรียน  ม่วง ขาว

                สีม่วง     หมายถึง   ความรักชาติ  รักถิ่นกำเนิด  เทิดทูนพระมหากษัตริย์

                สีขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความดีงาม  เป็นคนดีตามหลักศาสนา

 

อักษรย่อ   ชื่อโรงเรียน

                บญ.พ.

 

คติธรรมประจำโรงเรียน

                วิริเยน  ทุกขมเจติ  :  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

                ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน (หนัก)  รักษ์วินัย