ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลที่ตั้งของสถานศึกษา

       โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 446  หมู่ที่  8  ตำบลครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30250  โทรศัพท์  044-438055   e-mail  :  banyaipittayakhom@yahoo.co.th        

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เปืดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีเนื้อที่  75  ไร่  95  ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  14  หมู่บ้าน  ได้แก่  1.  บ้านไทรโยง   
2.  บ้านไชยวาล    3.  บ้านดอนแสนสุข   4.  บ้านโกรกสำโรง  5.  บ้านหนองต้อ  6.  บ้านเหมืองตะโก  

7.  บ้านหนองใหญ่    8.  บ้านใหญ่   9.  บ้านดอนกระชาย   10.  บ้านหนองใหญ่พัฒนา

11.  บ้านหนองปรือ   12.  บ้านใหญ่ริมคลอง   13.  บ้านหนองกราด  และ  14.  บ้านใหม่ริมมูล

 

ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขอจัดตั้งเมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.  2525  โดยสภาตำบลครบุรี  ประกอบด้วย  นายเม้า  แฉเกษม  กำนันตำบลครบุรี  นายหวย  บำรุงกลาง

อดีตประธานสภาตำบลครบุรี  นายฮวด  บำรุงกลาง  อดีตสารวัตรกำนัน  นายจันทร์  เสียวครบุรี

อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหญ่  นายเฉลิม  ศรีเฉลิมศักดิ์  ข้าราชการบำนาญและบุคลากรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการอนุมัติเป็นทำการสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2528 

       ในปีการศึกษา  2528  เริ่มรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ โดยจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้ง  นายไมตรี  โนนสูงเนิน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่ มิถุนายน  พ.ศ.  2528  กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง  นายยิ่งยศ  ดอกสันเทียะ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยได้อาศัยโรงเรียนบ้านใหญ่ (สังกัด  สปอ. ครบุรี)  เป็นที่เรียนชั่วคราวในระหว่างที่อาคารชั่วคราวกำลังดำเนินการก่อสร้าง  และในวันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2528  ได้ย้ายมาทำการสอนในปัจจุบันนี้

       ในปีการศึกษา  2532  กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการขายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ)

       ในปีการศึกษา  2533  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  "โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม  (สพช.ส)"

       ในปีการศึกษา  2534  โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  (รพชส.รุ่นที่ 1)

       ในปีการศึกษา  2535  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม  เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ. รุ่นที่ 2)

       ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา

       โรงเรียนมีผลงานดีเด่น  ในปีการศึกษา  2536  คือได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  และปีการศึกษา  2548  ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีจุดเด่นอีก  คือเป็นโรงเรียนที่มีความร่มรื่นสวยงามมีต้นไม้หลากหลายนานาพันธุ์  เอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ  ประกอบกับมีบุคลากรที่อยู่ในวัยทำงาน  มีความรู้  ความสามารถ  และกระตือรือร้นในการพัฒนาการศึกษา